EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

Vă invităm să construim împreună comunitatea virtuală E.T.I.C.

Rezultate

• Comitetul National de Sprijin pentru Educația Timpurie (CNSET) înființat prin Ordinul de ministrului Educației – realizat 100%

• 6 întalniri de lucru ale CNSET – (în cadrul întâlnirilor de lucru au fost analizate: cadrul legal actual de organizare și functionare a educației timpurii, bunele practici în domeniu etc. cu participarea activă a stakeholder-ilor interesați) – realizat 100%

• Elaborarea unui document cadru de diagnoză și prognoză privind organizarea și funcționarea unor servicii de calitate în domeniul educației timpurii în România și de sprijinire a implementării acestora – realizat 100%

Anexele acestuia: „Analiza SWOT a serviciilor educaționale, medicale și sociale furnizate în creșele și grădinițele din România, în ultimii 3 ani, pentru copiii sub 3 ani și familiile acestora”, și „Raportul de analiză a cadrului actual de organizare și funcționare a educației timpurii, precum și a bunelor practici în acest domeniu”realizat 100%

• Organizarea a 8 dezbateri/ câte una în fiecare regiune de dezvoltare, în vederea realizării analizei SWOT a serviciilor educaționale, medicale și sociale furnizate în educația timpurie din România în ultimii 3 ani – realizat 100% (la cele 8 dezbateri au fost invitate să participe organisme cu atribuții în domeniul educației timpurii antepreșcolare – MMJS, ANPDCA, MS, DSP, MDRAPFE, MAI, MEN-ISE-ARACIP, ISJ/ISMB, CJRAE/CMBRAE, CCD, asociații profesionale, organizații neguvernamentale cu experiență relevantă în domeniu, personal didactic din EICP, părinți, alți reprezentanți interesați ai societății civile și ai opiniei publice).

• 3 programe de formare continuă, unitare și acreditate – realizat 100%

  1. Program pentru formarea mentorilor – realizat 100%
  2. Program pentru formarea de experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice (inclusiv în format digital) pentru învățământul preuniversitar antepreșcolar – realizat 100%
  3. Program pentru formarea de cadre didactice – realizat 100%

• Formarea a 42 de cadre didactice din Grupul Tintă, în Reggio Emilia Italia, activitate introdusă prin actul Adițional nr 3 – realizat 100%
• Activitate de publicitate și informare – realizat 100%

Campanie de conștientizare la nivel național, privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii ante-preșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii – activitate in lucru, conform calendarului (constă în 5 mesaje privind informarea și conștientizarea pe tema importanței educației timpurii, și un material video scurt, ce au fost difuzate pe site-urile ISJ-urilor și ale partenerilor din proiect) – urmează a fi derulată pană la sfârșitul perioadei de implementare și în perioada de sustenabilitate a proiectului

2401 de cadre didactice ce vor fi certificate în urma programului de formare, conform calendarului aprobat prin AA6 – – urmează a fi derulată pană la sfârșitul perioadei de implementare

• Valorificarea competențelor în urma programului de formare – – urmează a fi derulată pană la sfârșitul perioadei de implementare

• 1 propunere de Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de calitate pentru educația timpurie antepreșcolară precum și 1 Ordin de ministru pentru dezvoltarea unui cadru instituțional coerent și de asigurare a calității la nivel de sistem, pentru stabilirea unui liant instituțional și legislativ între instituțiile implicate la nivel central și local, inclusiv prin desfășurare de activități comune de intervenție timpurie sau de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie – realizat prin intermediul ARACIP

• 1 propunere de Ordin de Ministru Comun pentru un sistem de monitorizare interinstituțională a serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, care va include instituții centrale și locale pentru alcătuirea și asigurarea unei rețele funcționale de suport profesional acordat unităților de educație timpurie antepreșcolară, de tipul: ISJ-uri, CJRAE/CMBRAE, ANDPCA, Ministerul Sănătății, DSP, Ministerul Educației Naționale, SPAS, Primărie etc; realizat 100%

• 1 propunere de Ordin de Ministru Comun de aprobarea a unui set de proceduri clare și fișe de post ale personalului din educația timpurie antepreșcolară, care să sprijine fluidizarea colaborării instituționale, oferirea de servicii de educație timpurie antepeșcolară incluzive și integrate (accent pe formarea și funcționarea echipelor multidisciplinare de intervenție timpurie – educatori, asistenți medicali, mediatori, asistenți sociali, psihopedagogi, medici etc) – realizat 100%

• 1 propunere de Ordin de Ministru privind recunoașterea competențelor dobândite de personalul didactic din educația timpurie pentru a putea preda în educația antepreșcolară și promovarea unor rute flexibile de formare ( inițială și/ sau continuă) în vederea asigurării personalului necesar calificat în cadrul serviciilor de educație timpurie ante-preșcolară la nivel național – realizat 100%

• Indicatorul 4S90: Cadru curricular național la nivel de educație timpurie implementat – Ghidul de Educație Timpurie Antepreșcolară a fost elaborat de experții celor trei universități împreună cu 10 experți în dezvoltare curriculară formați în cadrul proiectului ETIC – realizat 100%

• Indicatorul 4S89: Cadru instituțional la nivel de educație timpurie implementat – Indicatorul a fost atins prin Documentul cadru de diagnoză și prognoză privind organizarea și funcționarea unor servicii de calitate în domeniul Educației Timpurii în Romania și de sprijinire a implementării acestora, elaborat în cadrul activităților CNSET și definitivat în martie 2021. Documentul stă la baza elaborării programelor de investiție în domeniul Educației Timpurii cuprinse in PNRR și PEO.

• Indicatorul 4S88: Sistem de asigurare a calităţii la nivel de educație timpurie elaborat – Indicatorul a fost atins prin elaborarea de către experții ARACIP, în colaborare cu CNSET înființat în cadrul proiectului ETIC, a noilor standarde de referință pentru învățământul preuniversitar, inclusiv pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară și promovarea acestora prin HG nr.994/2020. Standardele pentru educație timpurie antepreșcolară se aplică începând cu anul școlar 2021-2022.

 

Tot în cadrul proiectului ETIC s-a realizat, cu ajutorul celor trei universități partenere, revizuirea programului de formare pentru abordare curriculară și s-au făcut demersuri pentru transformarea lui în program național de formare pentru cadrele didactice care lucrează cu copiii antepreșcolari, livrat prin CCD-uri, cu cei 220 de formatori absolvenți din cadrul ETIC și care au fost înscriși în Corpul național de formatori în educație timpurie .

Pentru cele 2184 de cadre didactice și experți în dezvoltare curriculară (absolvenți ai programului de formare ETIC ) au fost concepute pachete educaționale personalizate, aprobate prin Actul Adițional nr. 4 și s-au făcut demersuri pentru achiziționarea acestora pentru a fi utilizate în activitățile cu copiii până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și în perioada de sustenabilitate.

Printre Rezultatele indirecte, determinate de implementarea proiectului ETIC se numără adoptarea unor acte normative importante, respectiv :

• Hotărârea de Guvern nr.1604/2022 de aprobare a Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor complementare de educație timpurie, inițiată de Ministerul Educației.

• OM nr.4.319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2023-2024 în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare, aprobată

Ordinului ministrului educației, al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului sănătății și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.6.424/20.129/2.257/3.976/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie;

• Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr.2.508/4.593/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Loading