EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

Vă invităm să construim împreună comunitatea virtuală E.T.I.C.

Grup țintă

Selecţia grupului ține cont de logica intervenției POCU pentru AP 6, prioritatea de investiții 10i, corelat cu OS 6.2 și OS 6.6. În grupul țintă se regăsesc persoane din toate mediile de reşedinţă (urban şi rural), bărbați și femei, respectând principiul egalității de șanse, ca beneficiari direcți ai proiectului, precum și copii sub 3 ani, ca beneficiari indirecți.

Grupul țintă implicat în proiect, conform specificațiilor Ghidului Solicitantului, este de 2600 cadre didactice titulare, din care:

Personal didactic din EITC: educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar, cadre didactice debutante care lucrează cu copii antepreșcolari și preșcolari în zone defavorizate, educatori puericultori, selectat astfel:

223 persoane vor fi pregătite ca formatori la nivel național, ce vor forma, la rândul lor, în cascadă, 2283 de puericultori și educatoare; 94 Experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice (inclusiv în format digital) pentru învățământul preuniversitar antepreșcolar.

Toate cadrele didactice selectate în proiect vor fi certificate prin programul de formare asigurat de partenerii P1, P2 și P3.

7
Grupul țintă poate fi format exclusiv din personal didactic – persoane încadrate în instituții de învățământ cu funcții didactice. Programele de formare continuă, acreditate, și cu un număr semnificativ de credite transferabile, pe care le pot elabora Universitățile partenere, în general, se pot adresa numai personalului din învățământ care îndeplinește funcție didactică (conform Metodologiei de formare continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar).

În acest context, singura categorie de personal didactic din EITC care se poate constitui în grup țintă este aceea a cadrelor didactice din învățământul preșcolar (educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar, cadre didactice debutante care lucrează cu copii antepreșcolari și preșcolari în zone defavorizate din cele 40 de județe și din zona București-Ilfov) și, evident, puținii educatori puericultori care îndeplinesc condițiile de studii și de angajare din legislația în vigoare.

Cadrele didactice, în baza prevederilor Ghidului Solicitantului, sunt angajate într-o instituție de educație de nivel antepreșcolar localizată în regiunea de dezvoltare vizată prin proiect sau dețin experiență profesională specifică care poate fi utilizată în domeniul educației de acest nivel, în urma formării de competențe profesionale în cadrul proiectului.

Loading