EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

Vă invităm să construim împreună comunitatea virtuală E.T.I.C.

Lista Activităților

A.0. – Management de proiect

A.1 – Elaborarea cadrului organizatoric și de funcționare a educației timpurii, ca suport pentru implementarea unor servicii de educație timpurie antepreșcolară de calitate

A.2 – Informare și publicitate (Solicitant)

A.3 – Formarea profesională specializată unitară, continuă a cadrelor didactice din educația și îngrijirea timpurie a copiilor ( P1, P2, P3)

A.0. (Solicitant, Parteneri - P1, P2, P3)

Managementul de proiect este o activitate continuă, transversală, prin care se asigură coordonarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea proiectului și raportarea periodică a stadiului implementarii acestuia, pentru obținerea rezultatelor anticipate și atingerea obiectivelor în condiții de calitate și la termenele prevăzute, responsabil fiind solicitantul / beneficiarul Ministerul Educației.

A.1.1. (Solicitant)
Înființarea și funcționarea Comitetului Național de Sprijin pentru Educație Timpurie (CNSET).
A.1.2. (Solicitant + Parteneri)
Organizarea a 6 de întâlniri de lucru ale CNSET, pe durata primului an de implementare, pentru analiza cadrului legal actual de organizare și funcționare a educației timpurii, a bunelor practici în domeniu etc.
A.1.3. (Solicitant + Parteneri)
Organizarea a 8 dezbateri/ câte una în fiecare regiune de dezvoltare, în vederea realizării analizei SWOT a serviciilor educaționale, medicale și sociale furnizate în educația timpurie din România în ultimii 3 ani.
A.2.1. (Solicitant)
Campanie de conștientizare la nivel național, privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii. Campania de conștientizare, lansată la nivel national în cadrul acestui proiect are ca scop informarea opiniei publice cu privire la importanța educației timpurii și rolul acesteia în conturarea unui parcurs de succes pentru individ. Aceasta campanie va avea trei categorii de public țintă: public țintă primar – opinia publică; public țintă secundar – celelalte ministere implicate în problematica copilului mic (Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Sănătății), Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează copii cu vârste corespunzatoare educației timpurii (0-6 ani); public țintă terțiar – mass-media.
A.3.1. (Parteneri - P1, P2, P3)
Elaborarea unitară a suporturilor de curs pentru cele două categorii de grup țintă cu programele de formare aferente.
A.3.2. (S, P1, P2, P3)
Acreditarea programelor de formare.
A.3.3. (P1, P2, P3)
Acreditarea programelor de formare.
A.3.4. (P1, P2, P3)
Formarea a 223 de formatori la nivel național (5 persoane/ județ și 18 persoane din Municipiul București, respectiv 3/ per sector) pentru programul de formare a cadrelor didactice din educația ante-preșcolară.
A.3.5. (P1, P2, P3)
Derularea formării a 2283 de cadre didactice, din învățământul preuniversitar nivelul educație timpurie.
A.3.6. (P1, P2, P3)
Formarea a 94 de experți în dezvoltarea curriculară autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice ( inclusiv în format digital) pentru învățământul preuniversitar de nivel ante-preșcolar, (selectați la nivel național: câte 2 experți / județ și câte 2/ sector al Municipiului București).
A.3.7. (Solicitant, Parteneri - P1, P2, P3)
Valorificarea competențelor în urma programului de formare.
A.3.8. Extinderea competențelor obținute în cadrul programelor de formare cu abordări noi la nivel european – vizită de studiu în Reggio Emilia, Italia

Activitatea este complementară subactivităților A.3.5 și A.3.7. și vizează organizarea de către beneficiar a unei runde de formare continuă specializată în Reggio Emilia, Italia, pentru 42 de cadre didactice din educația timpurie, parte a grupului țintă din cadrul proiectului ETIC. Ulterior parcurgerii cursului de formare în Regiio Emilia, cele 42 de cadre didactice selectate vor avea rolul de persoane-resursă pentru inspectoratele școlare județene/al municipiului București în procesul de coordonare metodologică a activității din creșe.
Participanții vor fi selectați de cele trei universități partenere, pe baza unor criterii ce vor fi prevăzute în Metodologia de selecție a participanților la programul de formare continuă, Reggio Emilia Italia.
Cele 42 de cadre didactice selectate vor participa la programul de formare oferit de Centrul Loris Malaguzzi din Reggio Emilia, Italia, cu o durată de cinci zile, pe parcursul unei perioade de timp convenabilă din punct de vedere al gestionării pandemiei Covid 19.

VALORIFICAREA COMPETENȚELOR ÎN URMA PROGRAMULUI DE FORMARE

Beneficiarii programului de formare vor elabora un portofoliu de evaluare cu o structură și tematică relevante în domeniul educației antepreșcolare.

Tematica orientativă ar putea fi reprezentată de produse precum:

Educație antepreșcolară

Proiectarea unei activități educaționale pentru nivelul de educație antepreșcolară: activitatea va fi proiectată pentru grupa de antepreșcolari sau pentru grupe de grădiniță în care sunt înscriși și copii de vârstă antepreșcolară (2 – 3 ani).

Instrumente psihopedagogice

Elaborarea unor instrumente psihopedagogice de cunoaștere a antepreșcolarului (fișă psihopedagogică, fișă de observație etc.)

Formare individuală

Elaborarea unui program de educație/activități personalizate și diferențiate pentru copii de vârstă antepreșcolară conform nevoilor de formare individuală.

Bune practici

Filmări de activități cu titlul de exemplificare de bune practici cu respectarea politicilor de protecție a datelor cu caracter personal și prin obținerea acordului scris al părinților cu copii în grupa respectivă.

Formare continuă

După finalizarea programului de fomare, cadrele didactice vor primi atestate de formare continuă însoțite de fișa competențelor generale și specifice care validează competențele acestora în domeniul de formare.

Programe educaționale personalizate

Beneficiarii programului de formare vor demonstra competențe dobândite prin realizarea activităților educaționale cu grupele de antepreșcolari care funcționează în grădinițe, prin aprobarea structurii rețelei școlare. De asemenea, pot dovedi aceste competențe prin realizarea activităților educaționale cu grupe de preșcolari în care sunt integrați copii de vârstă antepreșcolară, prin respectarea legislației în vigoare, proiectând și realizând programe educaționale personalizate pentru aceștia.

Activități educaționale

Beneficiarii programului, care în majoritatea lor vor fi educatoare/ profesori pentru învățământ preșcolar, vor putea dovedi competențele dobândite, fie prin realizarea de activități cu copiii preșcolari și antepreșcolari la nivelul unității din care provin și unde sunt titulare/ titulari, fie prin realizarea, în parteneriat, a unor activități educaționale la nivelul grupelor de creșă aflate în proximitatea grădinițelor, pe baza încheierii unor parteneriate /acorduri de colaborare cu aceste instituții.

Monitorizare

Suplimentar, Ministerul Educației, prin direcția de specialitate (Direcția Educație Timpurie), precum și prin expertul de monitorizare a programului de formare din cadrul echipei de implementare a beneficiarului, va monitoriza anual situația încadrării cu personal didactic calificat la nivelul grupelor în care există antepreșcolari și va solicita Inspectoratelor Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București date/ informații cu privire la calitatea procesului didactic desfășurat de cadrele didactice formate în proiect.

Resurse educaționale deschise

Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor fi încurajate să utilizeze experții în dezvoltare curriculară formați, în selectarea celor mai reușite materiale educaționale sau exemple de activități derulate cu copiii antepreșcolari, realizate de cadrele didactice formate în proiect, și să le încarce pe platformele locale de resurse educaționale deschise (RED).

Loading